Kindcentrum de Pit

Ons kindcentrum is een voorziening voor kinderen met een bredere doelgroep dan alleen opvang óf onderwijs. Kinderen van 0 tot 12 (16) jaar kunnen terecht bij ons kindcentrum. Kinderen kunnen hier leren, spelen, ontwikkelen en elkaar ontmoeten. Binnen ons kindcentrum kijken alle betrokken organisaties op dezelfde manier naar de kinderen en ouders.

Binnen ons kindcentrum bieden wij kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Zo kunnen we een doorgaande leerlijn en continuïteit bieden voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Bij de doorgaande leerlijn is goed overleg en een korte lijn in de samenwerking met de leerkrachten van de school. De doorgaande lijn tussen de opvang en school wordt zo gewaarborgd.

Met behulp van het VVE programma worden de activiteiten gestructureerd aangeboden en bestrijken het gehele brede terrein van de ontwikkeling van de peuters en kleuters.  Naast de stimulering van de taalontwikkeling wordt dus met behulp van leuke activiteiten veel aandacht besteed aan de rekenvaardigheid, de motoriek, sociale vaardigheden en normen en waarden. 

Groeien vanuit je eigen unieke pit 

Elk kind heeft een eigen pit, die de kracht in zich heeft om – wanneer het voldoende voeding krijgt – uit te groeien tot een unieke prachtige bloem. Voor de voeding maken gebruik van de talenten, kennis en vaardigheden van alle kinderen en medewerkers in de PIT. We zoeken hierbij naar een balans tussen individuele ontwikkeling en het benutten van de kracht van de groep. Levend leren vanuit nieuwgierigheid en verlangen, gericht op het ontwikkelen van autonomie staat centraal in het onderwijs op de PIT. Kinderen hebben een grote mate van regie op en overzicht over hun eigen ontwikkeling. Eigen leervragen en ontwikkeling vanuit intrinsieke motivatie, staan centraal. 

Grenzeloos leren  

Binnen de PIT laten we grenzen vervagen. De grenzen tussen opvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs, maar ook de grenzen tussen leeftijdsgroepen en klassen. We halen de wereld naar binnen en zetten onze school in de wereld. 

Wij zorgen ervoor dat kinderen groeien in alle dimensies van het menselijke bestaan. We ondersteunen kinderen in hun verstandelijke groei, maar ook hun emotionele, sociale, fysieke, spirituele en ethische; altijd in relatie met zichzelf, de ander en de wereld. Samenwerking met ouders, andere scholen en instellingen in de regio is voor ons een vanzelfsprekendheid. We gaan daarin verder door verbinding te zoeken over de grenzen heen. Grenzen in de breedste zin van het woord, zoals met betrekking tot doelgroep, regio, cultuur, en openstelling. 

Leren van en met elkaar 

Ieder kind heeft zijn eigen talenten. De één is goed in bouwen de ander goed in taal. Je talenten inzetten door anderen te helpen, geeft zelfvertrouwen en stelt je open om ook van anderen te leren. Deskundigen worden ingezet om hún kennis en vaardigheden met de kinderen te delen. 

Zo leren we van en met elkaar. Samenwerking tussen de kinderen, maar ook met ouders, pedagogen en andere deskundigen nemen een grote plaats in. Naast kennis zijn vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken, communiceren en refletceren belangrijk. De kinderen ontwikkelen op deze manier een kritische, onderzoekende houding. Als een kind De PIT verlaat heeft het een rugzak vol ervaringen, vaardigheden, inzicht en kennis om kritisch wereldburger te kunnen zijn en om een leven lang te blijven leren. 

Verlangen en verleiden 

Elk kind is van nature nieuwgierig en heeft een aangeboren verlangen om de wereld te ontdekken en te begrijpen. Wij willen deze nieuwsgierigheid stimuleren en de kinderen verleiden om op ontdekking uit te gaan, zelf na te denken en verantwoordelijkheden te nemen. Kinderen leren meer, wanneer ze zelf ervaring op kunnen doen. 

We prikkelen de kinderen hiertoe met vragen en activiteiten in een uitdagende leeromgeving. Niet het curriculum is leidend in onze activiteiten, maar het leerproces van de kinderen zelf. Dit vraagt een actieve houding van de kinderen, van de medewerkers en van de ouders. Thema’s als duurzaamheid, mensenrechten en democratie vormen een rode draad. Op een creatieve manier willen we samen het leven leren en tegelijkertijd alle kerndoelen bereiken die aan het onderwijs worden gesteld. 

Natuurlijk leren in een huis met vele kamers. 

De PIT is anders dan andere scholen. Wij kennen geen klassen en geen indeling in leeftijdsgroepen. We hebben een huis met kamers en leerpleinen. Deze zijn zo ingericht dat ze het beste passen bij wat het kind op dat moment gaat leren. 

Zo hebben we bijvoorbeeld een letter-kamer, een keuken-kamer, een beweeg-kamer maar ook een huis-kamer waar we elkaar ontmoeten. En we zijn veel buiten. We leren op een natuurlijke manier, door te onderzoeken, te ondernemen, te experimenteren en veel te bewegen.  Elk kind heeft een persoonlijke ontwikkellijn en is - samen met zijn ouders - eigenaar van zijn eigen ontwikkelproces. Iedereen in De PIT heeft een groot zelf reflecterend vermogen. 

 

 

Lees hieronder meer over het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.